Napraforgó Szoli és SQIN Kozmetika - adatvédelem
Napraforgó Szoli
rólunk | szoláriumgépek | árak | pont | okosszoli | biztonság | adatvédelem | akció | elérhetőség facebook
műszempilla Pálinkás Renáta | kozmetika Szatmári Fruzsina | fülbelövés Pálinkás Renáta |


adatvédelem

EP 2019/679. rendelet és 2011. évi CXII. törvényi megfelelés
Üzletünkben plasztikkártyás bérletrendszert üzemeltetünk, mely korlátlan ideig felhasználható és korlátlanul tölthető. Ez a plasztik kártya névre szóló, így ahhoz személyes adatokat rögzítünk.

A rögzített adatokhoz, jelszóval védett jogosultsági szintekkel lehet hozzáférni. Az adatok tárolása általunk üzemeltetett szervereken történik. Ezek a szerverek elzártak, ahhoz más nem fér hozzá.

Adatokból kizárólag az e-mail címeket használjuk fel esetleges akcióink reklámozására és a rendszer által küldött évenként egyszeri születésnapi köszöntőre. Születésnaposaink automatikusan 10 perc szoláriumosai időt kapnak bérletükre.

A rögzített név, cím, telefonszám, e-mailcím, születési dátum harmadik félhez nem kerül. Azokat csak a bérletrendszer üzemeltetéséhez és ügyfél azonosításához használjuk.

Adatok üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezelésről az Európai Parlament és Tanácsa 2019/679. rendelete, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Megőrzési idő

Az érintett (továbbiakban Vendég) kapcsolattartási célú adatai:

név, cím, telefonszám,
e-mailcím, születési dátum

A Vendéggel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A Vendég részére történő időpont foglalás, továbbá szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig

A Vendég lakcíme

A Vendég részére történő számlakiállításhoz

Szerződés teljesítése

Az adó- és számviteli szabályok szerinti megőrzési idő végéig, jogi igény érvényesítése esetén az abból fakadó igények elévüléséig

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Vendég a fenti adatokat teljes körűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy a vendéggel az Adatkezelő nem tud üzleti célú kapcsolatot tartani, illetve nem tudja a kért szolgáltatást elvégezni.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Vendég nem jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni. A bérleten valódi feltöltött magyar forint összeg található, mely szoláriumozással elfogyasztható. A megadott adatokkal tudja a Vendég jogosultságát biztosítani. Továbbá, a rendszer autómatizált születésnapi köszöntőjét és 10 perc feltöltést e-mail címén keresztűl végzi.
Vendég csak az Akciós hírlevelünkről való leiratkozását kérheti e-mail címünkön keresztűl, írásban.

Személyes adatok címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A címzett kategóriája (ha van ilyen)

A címzett által végzett tevékenység

Könyvelési szolgáltatást végző gazdasági társaság

Vendég neve, lakcíme

Adatfeldolgozó

Könyvelési-számviteli szolgáltatások teljesítése az Adatkezelő utasításai szerint

Különleges adatok kezelése
Az adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Más forrásból beszerzett Vendég adatok
Az Adatkezelő a Vendégről más forrásból adatot nem szerez be.

Vendég jogok
A Vendég kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Vendég jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben a Vendég a hozzájárulást visszavonását kéri, úgy a bérletének törlése is megtörténik.

 • A hozzáféréshez való jog
  A Vendég bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatosgaranciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Vendég arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (PDF formátumban) bocsájtja rendelkezésre. Amennyiben a Vendég hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Vendég kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a Vendég a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és észszerű mértékű díjat, példányonként /oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

 • A helyesbítéshez való jog
  Az Adatkezelő a Vendégre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a Vendéget, hogy a pontosított adatot megfelelő módon - elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett Vendég személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint például Adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Vendéget kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Amennyiben a Vendég valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlanul késedelem nélkül törli, amennyiben:

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte
  • olyan adatkezelésről van szó, amely a Vendég hozzájárásán alapult, de a hozzájárulást a Vendég visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személ jogos érdekén alapul, de a Vendég tiltakozott az adatkezelés ellen és * közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok törlése.


  Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. az címzettel, mint például adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatta ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Vendéget kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen például abban azesetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  A Vendég személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

  • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Vendég igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • A Vendég tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Vendég jogos indokaival szemben


  Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint például adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Apályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt nyújtani. A NAIH elérhetőségei:

  Honlap: http://naih.hu
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelőnek az érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő
Az adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


CsokiSzoli - adatvédelem

free WiFi légkondicionált helység friss levegővel ellátott helység TV ellátott helység zenével ellátott helység váróval ellátott helység kerékpárbarát üzlet

bankkártyaelfogadó hely  szépkártyaelfogadó hely
Australian Gold krémek  Tannimax krémek  Scyn krémek  Sunmaxx krémek  Desingner Skin krémek  Devoted Creations krémek
Coca-Cola értékesítés  Nescafé értékesítés  Studex fülbelövés  Kodak filmek  Luxura szolárium  Ergoline szolárium  Sunless V58 szolárium

2730 Albertirsa, Vasút utca 14. | ny: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 12:00-19:00 szombat 10:00-15:00 szerda és vasrárnap ZÁRVA
t: 53 / 370-092 | f: napraforgo.szoli | e: info@napraforgoszoli.hu

Napraforgó Szoli és SQIN Kozmetika © 1993

csoportoldalak Pille Pilla, SQIN Kozmetika, Commodore Szerviz, rendszergazda TÓTH